Nationen

”Den 28 januari år 1669 grundades Västgöta Nation vid Lunds nyinrättade universitet. Av handlingarna från den tiden framgår att man redan då förstod att goda studieresultat inte enbart uppnåddes genom studier och eremitliv utan att även det informella umgänget och den sociala samvaron var viktig. Det senare fick dock inte ta överhand och för att bevara endräkten bland nationsmedlemmarna tilläts inga diskussioner. Eftersom universitetet tvingades lägga ner sin verksamhet under åren 1676-1682, upplöstes nationen och kom inte att nybildas förrän 1685. Från detta år har Västgöta Nation en obruten levnadshistoria, under åren 1767-1871 dock tillsammans med Östgöta och Kalmar nationer i en Götisk nation. År 1985 firade nationen därför sitt 300-årsjubileum och under de tre sekel som hade förlupit inträffade naturligtvis otroligt mycket, varom en bråkdel finns sammanfattat i nationens olika skrifter.”

– Utdrag ur “Västgötagården 40 år”. Skrivet av Olof Wärneryd och Göran Loman.

Huset

Lördagen den 8 maj 1954 invigdes Västgötagårdens två äldsta hus vid Tornavägen 17. Husen ritades av arkitekt Ivar Tengbom som även har ritat Konserthuset i Stockholm. Snabbt förstod man att ytterligare ett hus behövdes för de västgötska studenterna och år 1958 stod det andra huset klart. Ursprungligen var det tänkt att även detta hus skulle uppföras i handslaget tegel. Detta visade sig emellertid bli för dyrt och istället fick det bli en putsad fasad. Enligt historieskrivningen skall de två huskropparna symbolisera en västgötsk lantgård med boningshus och lagård. Västgötagården har därefter varit den centrala punkten för Västgöta Nation. Nationens för varje år ökande antal medlemmar samt en allt mer intensiv verksamhet ställde krav på mer ändamålsenliga lokaler. Sommaren 1992 byggdes klubbrummet om och ett modernt restaurangkök kunde installeras. Ombyggnaden var inte tillräcklig utan samtidigt startade en diskussion om att låta renovera hela Västgötagården. Under sommaren och hela hösten 1992 gjordes skisser till hur en fullständig ombyggnad skulle kunna genomföras och vid stiftelsen Västgötagårdens styrelsemöte den 6 mars 1993 fattades det formella beslutet att huset skulle byggas om. Det första spadtaget togs redan den 13 december 1992 men i likhet med nationens äldre historia gjordes en omstart av bygget med nytt första spadtag den 23 april 1993. Efter några intensiva månader av byggarbete kunde den renoverade och ombyggda Västgötagården återinvigas den 20 november 1993. Under Västgötagårdens historia är det några personer som haft en avgörande betydelse för husen. Först och främst Ragnar Bring, nationens inspector under åren 1939-1962, som genomdrev att husen skulle uppföras och dagligen granskade hur bygget framskred. Långt upp i åren gladde Ragnar och Ella nationen med besök och närvaro på nationens fester. Under fem årtionden bodde vaktmästarparet Klara och Folke Jönsson på Västgötagården och såg dagligen till huset och dess invånare. För att hedra dem instiftade nationen en Folke/Klara -förman som ansvararade för skötseln av nationens lokaler. Folke/Klara - förmannen döptes senare om till Gillestugeförman.