Kallelse Nationsmöte 2018-03-27

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens andra nationsmöte tisdagen den 27 mars kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av Förmän*

10.   Val av Quratelsposter**

11.   Årsredovisning 2017

12.   Fastställande av balans och resultaträkning

13.   Ansvarsfrihet för quratel och seniors verksamhetsåret 2017

14.   Revidering av stadgar

15.   Quratelet informerar

16.    Seniors informerar

17.    Miljögruppen informerar

18.   Jämlikhetsgruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Övriga frågor

22.    OFMA

 

*Valberedningens förslag till de utlysta förmannaposterna är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs den 23 mars.

**Valberedningens förslag till de utlysta quratelsposterna är publicerade på hemsidan. Samtliga förslag kungörs den 23 mars.

 

Varmt välkomna!