Kallelse Nationsmöte 2019-03-26

Härmed kallas Västgöta Nations medlemmar till vårterminens andra nationsmöte tisdagen den 26 mars kl. 18.00 (..) i Metro Bar.

 

Föredragningslista:

 

1.       OFMÖ

2.       Val av mötessekreterare

3.       Val av justeringspersoner

4.       Mötets stadgeenliga utlysande

5.       Fastställande av föredragningslistan

6.       Föregående mötes protokoll

7.       Ofullständiga protokoll

8.       Ekonomisk information

9.       Val av Förmän*

10.   Val av Quratelsposter**

11.   Årsredovisning 2018

12. Fastställande av balans och resultaträkning

13.    Ansvarsfrihet för quratel och seniors verksamhetsåret 2018

14. Quratelet informerar

15.    Seniors informerar

16.    Miljögruppen informerar

17.    Jämlikhetsgruppen informerar

18.   Arbetsmiljögruppen informerar

19.    KK/TRF/AFÖS/Studentlund

20.    Stiftelsen Västgötagården informerar

21.    Övriga frågor

22.    OFMA

 

Inlämnande av ärenden må ske fram till måndag den 18 mars till q@vgnation.se.
Definitiv föredragningslista anslås onsdag den 20 mars.

* Valberedningens förslag till de utlysta förmannaposterna kungörs den 16 mars. Samtliga förslag kungörs den 22 mars

* Valberedningens förslag till de utlysta quratelsposterna kungörs den 16 mars. Samtliga förslag kungörs den 22 mars.

Varmt välkomna!